Kattenoppas Almere gevestigd aan de Helgolandstraat 4, 1339ST in Almere, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens voor dit bedrijf, zoals weergegeven in dit privacy statement.

Persoonsgegevens die wij verwerken:
Kattenoppas Almere verwerkt persoonsgegevens. Indien je gebruik maakt van onze service en diensten verstrek je ons een aantal persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor een correcte bedrijfsadministratie. Daartoe verwerken wij de volgende persoonsgegevens:
- Voor- en achternaam
- Adresgegevens
- Telefoonnummer
- E-mailadres
- Gegevens over de betreffende huisdieren en wat verder nodig is wat wij moeten weten voor de oppasperiode (huisgegevens, contactpersoon en dierenarts).

Wat zijn de grondslagen voor de verwerkingen?
Wij verwerken jouw gegevens omdat wij deze gegevens nodig hebben voor het aangaan of het uitvoeren van de overeenkomst met jou, omdat wij een wettelijke verplichting hebben, jij daartoe toestemming hebt verleend of omdat wij daar een gerechtvaardigd belang voor hebben.

Waarom vragen wij persoonsgegevens?
Kattenoppas Almere verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
- Afhandelen van facturen en betalingen.
- Leveren van oppasdiensten.
- Sturen van email.

Bewaartermijn.
Jouw persoonsgegevens worden bewaard zolang je klant bent van Kattenoppas Almere en service en diensten afneemt. Als je de klantrelatie beëindigt, bewaart Kattenoppas Almere maximaal 2 jaar jouw gegevens. Daarna zullen deze vernietigd worden, met uitzondering van die gegevens waarvoor een wettelijke verplichting bestaat. Dit geldt bijvoorbeeld voor facturen.

Delen van gegevens.
Kattenoppas Almere verstrekt verzamelde gegevens uitsluitend aan derden wanneer dit noodzakelijk wordt geacht voor de onbelemmerde uitvoering van de dienstverlening of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Je gegevens worden gedeeld met de volgende organisaties:
- Bij ziekte en overlijden van het huisdier worden gegevens gedeeld met de betreffende dierenarts.
- Izettle (mobiel betalingssysteem).
- De Belastingdienst, vanwege een wettelijke plicht (bij controle).
- Hosting provider.
- Administratiekantoor.


Cookies
Kattenoppas Almere gebruikt cookies.

Beveiliging.
Kattenoppas Almere neemt de bescherming van persoonsgegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Wanneer het vermoeden bestaat dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik van door ons vastgelegde gegevens, neem dan contact op via info@kattenoppasalmere.nl 

Inzage, wijzigen en verwijderen van je gegevens.
Als je vragen hebt of wilt weten welke persoonsgegevens wij van jou hebben, kun je altijd contact met ons opnemen. Zie de contactgegevens onderaan.
Je hebt de volgende rechten:
- uitleg krijgen over welke persoonsgegevens we hebben en wat we daarmee doen
- inzage in de precieze persoonsgegevens die we hebben
- het laten corrigeren van fouten
- het laten verwijderen van verouderde persoonsgegevens
- intrekken van toestemming
- bezwaar maken tegen een bepaald gebruik

Let op dat je altijd duidelijk aangeeft wie je bent, zodat we zeker weten dat we geen gegevens van de verkeerde persoon aanpassen of verwijderen en om daar zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Hierbij vragen we jou om in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en burgerservicenummer (BSN) zwart te maken. Dit ter bescherming van je privacy. Kattenoppas Almere zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek reageren.

Klacht indienen.
Als je vindt dat wij jou niet op de juiste manier helpen, dan heb je het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthouder. Deze heet de Autoriteit Persoonsgegevens.

Contactgegevens
Kattenoppas Almere
Helgolandstraat 4
1339ST Almere
info@kattenoppasalmere.nl
06-21135020